Bahaiquest Magazine header
Bahai 9 puntige ster


Een project van Gunter C. Vieten

Spiegeling Kijk op de hemel of een spiegelbeeld?


Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste. Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn.

Uit de Openbaring van Bahá’u’lláh
→ Verborgen Woorden

 

 

Kleurenwiel

 

De kleurencirkel van Goethe
Bonte verscheidenheid uit de eenheid Licht.
Het merkteken van bahá'í producten van GCV.

 

Gezichtspunten
Om zienswijzen te laten zien

Eenheid – Een sociaal organisme

Het begin van al wat telt is 1. Er is slechts één volkje op aarde dat de 1 niet kent – de Braziliaanse Pirahá. Nu ondergaat de mensheid een bewustzijnsverruiming om met het idee van 1 God, 1 wereld, 1 mensheid te kunnen leven - in een hogere sociale orde dan die van de tegenwoordige wereld die in disorde en onenigheid verkeert.Daarom verloopt de overgang naar morgen tumultueus.  Over de zin van chaos op aarde gesproken...
[meer →]

Erfzonde – Het opzettelijke mankement

De mens wordt niet vanzelf tot mens – anderen en hijzelf zijn erbij noodzakelijk. Hij is slechts mens in aanleg en moet kunnen kiezen om mens te worden. Er is dus niets misgegaan toen Adam en Eva in de Tuin van Eden de appel van het onderscheidingsvermogen verorberden.
[meer → ]

Geloof – Een uitdaging van het verstand

De mens gelooft van alles op gezag van anderen; maar in God zou hij juist niet op gezag van anderen moeten . God gaat ieders verstand te boven, maar gaat niet tegen het verstand in. Iets dat tegen het gezonde mensenverstand indruist hoort eigenlijk niet thuis in ons hoofd.
[meer →]

Gezag – De onmisbare vreze Gods

Het Ik wil het liefst heer en meester zijn maar is het niet en wordt het niet. Soms duurt het lang voordat de mens dat inziet en zich erbij neerlegt. Gebrek aan ontzag voor een Gezag boven alles en allen leidt tot een geteisterde wereld.
[meer]

Goed en kwaad – De noodzakelijke kanten

Hoe kan er een goede God bestaan bij zoveel leed op aarde? Maar als God bestaat en al die jammer tolereert, zal er een reden voor kunnen zijn, misschien achter het gezichtsveld van ons korte leven. En kan er trouwens vreugde zijn als er geen leed zou bestaan; bestaat de nacht zonder de dag?
[meer → ]

Liefde – Het magnetisme van de kosmos

Een raadselachtige kracht bindt quantumdeeltjes, Melkwegstelsels en menselijke clusters. Die kracht trekt ons ook onderling aan. Het is kennelijk een hogere vorm van energie. De mens is erdoor ontstaan, met het vermogen het Universum te zien als Gods onvergelijkelijke geboortegeschenk. Liefde is zoveel meer dan een gevoel.
[meer →]

Messias – Geen item voor het journaal

Alleen materie beweegt in tijd en ruimte, kan komen, gaan. Geest doet dat niet. Toch denken mensen dat de terugkomst van de Messias zichtbaar zal zijn, wellicht vertoond kan worden op het televisiescherm. Maar verwisselt men hier niet zien met inzien?
[meer →]

Ontvangenis – De Derde in het spel

Op het moment waarop een nieuwe mens ontstaat, versmelten de genen van vader en moeder. Versmelten dan ook hun zielen? En als de mens een ziel bezit – komt die dan van God wellicht? Dan is bij de wording van elk kind een Derde betrokken.
[meer →]

Toeval – De speelruimte van het absolute

 

Toeval lijkt op de kosmische straling die eveneens bijna alles doordringt. Het behoort tot de betrekkelijkheid van het bestaan in “een wereld van het toeval”. In de natuurwetenschap bestaan daarom wel toeval en waarschijnlijkheid maar geen waarheden. Toeval verwijst permanent naar het Absolute.
[meer →]

Verrijzenis – De doden zijn klaarwakker

 

De mens is een geestelijk wezen dat ontwaakt is in een vergankelijk lichaam. Door het bewustzijn dat op aarde ontwaakt, kan de ziel voor altijd alle werelden zien van Gods oneindige schepping. Als wij sterven, worden wij in een hogere werkelijkheid herboren. ‘Dode doden’ kunnen niet wakker worden, ‘levende doden ’ wel.
[meer →]

Waarheid – Het betrekkelijke en het absolute

Alleen de mens is op zoek naar kennis en vraagt zich af waar het heelal en hijzelf er middenin vandaan komen. Wetenschap zoekt naar antwoord en roept nieuwe vragen op. Openbaring vult aan wat niet te onderzoeken valt – de zin van alles, vooral van onszelf. Maar "zin" is een ander woord voor "richting".
[meer →]

Ziel – De verborgen mens

Wij weten dat ze er is, maar niet wat ze is – de ziel. Zij is verborgen in wat anderen en wijzelf van onszelf zien. Ze is zich van zichzelf bewust, bepaalt onze gehele individualiteit. Ze ontwaakt in de materie maar hoort niet tot de materie. De ziel is geen organisme uit delen en kan derhalve ook niet uiteenvallen, sterven. Daarom zijn wij onsterfelijke wezens.
[meer →]

Zonde – Het streven naar de ideale mens

 

Het geweten vormt het spoor van de innerlijke evolutie van de mensheid. Achter die ontwikkeling staan de grote Leraren die in tienduizenden jaren de volkeren omhoog hebben geleid. Zonde is slechter te doen dan God van een volwassen mens mag verwachten.  Ze bestaat bij de gratie van een groot onweten.
[meer →]


Labyrinth

© Lumenchristi

RODE DRAAD DOOR DE INHOUD

 

"Het daghet in het oosten, het lichtet overal"
Antwerps Liedboek, 1544

 

300 jaar later, in 1844, verschijnt de Báb en verkondigt als Elia of Johannes de spoedige komst van nieuwe tijden. Die komen in 1863 – met de eerste grote godverschijning sinds de openbaring van de Islam door Mohammed. Bahá'u'lláh openbaart de alomvattende eenheid van de Schepper. Dogma's, geestelijkheid, sacramenten en riten worden afgeschaft. Met die bevrijding komen volwassen plichten. De Báb en Bahá'u'lláh manifesteren het Goddelijk Gezag.

 

Zij verschijnen in het oosten, in Perzië. De Zon is opgegaan op een Nieuwe Dag in de geschiedenis. Het gehele wereldtoneel verandert sindsdien. Heilige Geschriften voorzeggen dat de mens ooit één zal worden met allen, onder één God in alle religies. Vrede en gerechtigheid zullen dan heersen. "Global Village" is sinds 1844 technisch, materieel en in het kader van de Verenigde Naties ver gevorderd. Nu nog het hogere inzicht om te begrijpen dat wij in een nieuwe wereldorde aankomen. Bahaiquest exposeert denkbeelden om wakker de worden  - de haan heeft al lang gekraaid.
 

Bahaiquest Magazine laat zien hoe zeer de wereld al is veranderd. Terwijl velen denken dat rond God alles stilstaat, blijkt zich een nieuwe openbaring te hebben voorgedaan die dieper doorwerkt dan al wat er sinds de 19e eeuw is gevonden en ontdekt. Door de onderzoekende geest van de mens en de zich manifesterende geest van God ontstaat er een nieuwe wereld van het inzicht. Dat toont Bahaiquest aan. - Knoppen op de blauwe dwarsbalk openen de hoofdrubrieken; via de grijze loopbalk komt de lezer bij links, informatiebronnen en gereedschappen. Basis en samenbindend element van Bahaiquest is de Openbaring van Bahá’u’lláh over het ontstaan van een nieuw tijdperk.

 

Opmerkelijk nieuws

Memo

Neuronen hebben geen verstand

Ze tonen alleen aan dat ze door iets anders kunnen
worden aangestuurd  dan wetenschap weet


Wat er door je heen gaat is aan een breinkaart niet af te lezen. De arts en filosoof Bert Keizer  legt in “Trouw” uit hoe dat komt. (Editie van 31.03.12) Op het plaatje van een hersenscan is te zien dat je neuronen onder het schedeldak in bepaalde gebieden actief zijn, maar wat je op- dat moment denkt of ervaart, verraden ze niet. Op de vraag wat is geestelijk en wat niet beantwoordt Keizer dat “de aardappelprijs  geestelijk (is), maar de aardappel is stoffelijk”. Beide gegevens zijn dan wel onlosmakelijk verbonden, maar het is niet zo dat je met een abstracte prijs een concreet product kunt aanwijzen. Wie zegt dat het geestelijk leven van de mens een kwestie is van neurologische impulsen (zoals Dick Swaab met de bewering “Wij zijn ons brein”) haalt tegenstellende begrippen door elkaar.  Dat je neuronen al hebben besloten een stap vooruit te zetten voordat jezelf daartoe besluit (zoals de hersenonderzoeker Benjamin Libet heeft aangetoond), is “een fraai voorbeeld van de merkwaardige ellende die neuroreductie heet”, want “neuronen nemen helemaal geen besluiten – niet vóór, niet tijdens en niet na u dat doet”.  In neuronen is de problematiek van geest en stof nog steeds hetzelfde als vanouds.  – Het essay van Bert Keizer (“Waar blijft de ziel?”) is verschenen bij Lemiscaat, Rotterdam.  ‘Abd’ul-Bahá legt uit dat “verstand de kracht is van de geest”, zoals stralen essentieel zijn bij een zon.     

 

Waarom mensen kunnen samenwerken en apen niet?
Omdat we zo uniek zijn geschapen!

Alle noodzakelijke overeenkomsten voor een snelle culturele ontwikkeling zouden de mist ingaan als mensen (totaal in tegenstelling tot apen) niet primair coöperatief zouden zijn. Gelukkig delen we eenvoudige gedragingen en (symbolieke) uitdrukkingen van samenwerking tot aan sociale instellingen bovenaan de trap. Dat toont de Amerikaanse ontwikkelingsantropoloog Michael Tomasello aan; hij is verbonden aan het "Max-Planck-Institut" te Leipzig en beredeneert die these in zijn nieuwste boek, “Warum wir kooperieren”. Mensen zijn“im tiefsten Sinn” de enige sociale wezens. Tomasselo: “Delen leert alleen wie het al kan”. Bron: FAZ 23-11-2011

 

 

Wat bijna de helft van de Nederlandse professoren meent te weten: dat God niet bestaat, en waarom ze dat niet kunnen weten
Van alle hoogleraren in Nederland is 44 procent atheïst, tegen 14 procent van de gehele bevolking. Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, weet alleen één ding: dat circa 95 procent van alle natuurlijke verschijnselen nog niet geduid is. De natuurkundige Wubbe Ockels behoort bij de geleerden die beseffen dat de mens onderzoek bedrijft “met oogkleppen”, binnen een zelfbedacht kader en met zelfbedachte instrumenten. Daarom zal de huidige wetenschappelijkheid de komende decennia op de schop gaan. Dagblad "Trouw" schrijft op 12 november 2011 onder "Wetenschap mag spiritueler": Het is opmerkelijk dat wetenschappers toegeven dat ze nog geen vijf procent van de totale werkelijkheid in kaart hebben gebracht , maar dat het kleine beetje wat ze weten hun wereldbeeld bepaalt.”Geen vonkje God, geen sprankje geest, ook in de overige 95 procent niet, verwachten ze."

 

 

Het heelal dijt uit ... Maar het heeft begin noch einde
Drie Amerikanen, Saul Perlmutter, Brian Schmidt en Adam Riess,  kregen de Nobelprijs voor Natuurkunde 2011 voor hun ontdekking dat het heelal sneller en sneller uitdijt totdat het eindigt in “een grote, kille leegte". (Trouw) Het eerste verschijnsel wordt in de geschriften van Bahá'u'lláh bevestigd: de schepping is “een oneindige uitstroming van de Eerste Oorzaak”. Maar dat de kosmos zal eindigen in het niets wordt in de jongste openbaring van God tegengesproken: Schepper en schepping zijn onlosmakelijk van elkaar, ook al veranderen de werelden.

Bahá’u’lláh:

“Een opspattende druppel uit de peilloze diepte van Zijn soevereine en alomvattende Wil heeft vanuit het uiterste niet-zijn een schepping opgeroepen die oneindig is in wijdte en eeuwig in lengte. De wonderen van Zijn mildheid kunnen niet eindigen, en de stroom van Zijn barmhartige genade kan nooit ophouden. Zijn schepping heeft aanvang noch einde".

De hoofdonderwerpen

Omega

OMEGA

De zon gaat op boven Global Village

Na stam, volk, natie en internationale statenorganisatie is wereldeenheid de volgende stap in de evolutie van de mensheid als organisme. Voor een nieuwe, gezamenlijke wereldorde zijn alle noodzakelijke middelen beschikbaar. Er ontbreekt alleen het besef dat we geen andere keus meer hebben. Onze technologieën zijn inmiddels vooruitstrevender dan wijzelf en brengen ons in een dwangpositie. Ineens moeten wij in wereldomspannende verbanden leren denken, besluiten, handelen. Allemaal toeval?

Meer →

Bahai Tuinen

KARMEL

De berg boven de nieuwe aarde

Geen plek op aarde is zo lang door de mens bewoond als de de Berg Karmel in Israël en het land eromheen. Na honderdduizend jaren culturele evolutie is die plek ineens de navel van een nieuwe geestelijke wereldorde. De wereld­geschiedenis blijkt er naartoe te hebben geleid. Rond die berg spelen grote profetische verhalen. Volgens de Talmoed zou vanaf de Karmel de komst worden verkondigd van de Messias, de verlosser van de wereld.  Wat speelt er rond die berg? Een speurtocht naar het onvoorstelbare dat voor bahá'ís al de realiteit is van deze tijd. 
Meer →

Tekenen van de tijd

EDEN

Ontdekkingstocht door het paradijs

Het land Eden lag volgens een archeoloog in het grensland van Turkije en Perzië. Daar is ook de Neolithische revolutie begonnen die geleid heeft tot vaste woonplaatsen, een hogere taal, de huisdieren en de veldvruchten. Het is de hotspot van mythen en historische feiten, met Adam en Eva in het paradijs, de Ark van Noach en de hoogreligie van Zarathoestra. De Báb zag dit landschap vanuit zijn laatste kerker. Hij sprak van nieuwe tijden, de komst van de wereldverlosser en paradijselijke toestanden in de toekomst. - Een ideeëngeschiedenis in negen kaders, waaronder één over de 'zondeval' die er geen is geweest.

Meer →

Facetten

FACETTEN

Negen báhá'í denkbeelden

De klassieke website over het concept dat bahá'ís van God en mensheid hebben: "Denkbeelden". In het heelal kan alleen de mens uit zijn baan springen. En dan? Religie als wegwijzend systeem in een bestaan waarin voortdurend beslissingen moeten worden genomen. Er worden negen vragen gesteld: Bahá'í? - Bahá’u’lláh? - God? - Openbaring? - Religie? - Utopie? - Mens? - Dood? - Coïncidenties? Zie ook het folderaanbod in de rechtermarge van deze site.

Meer →

Religie

RELIGIE

Het oriëntatiesysteem van de geest

Om uiterlijk in evenwicht te blijven beschikt de mens over een gevoelig orgaan. In het binnenste van dat orgaan bewegen kristallen in een gyroscopisch opgehangen labyrint met de zwaartekracht mee. Samen met waarnemingen van de ogen en de reflexen reguleert het evenwichtsorgaan onze bewegingen binnen de drie dimensies. En hoe houden we ons geestelijk in evenwicht en op koers?  Over de functie van religie gesproken.

Meer →

EEUWEN

EEUWEN

De eerste christelijke tijden en de anderhalve eeuwen van de bahá'ís

Het duurde bijna acht eeuwen totdat de bewoners van de latere Nederlanden, de Germani cisrhenani christenen waren geworden. In het Romeinse Rijk werd van het christengeloof eeuwenlang schande gesproken - het ondermijnde het staatsgezag en de goede zeden. Dat zeggen nu de mullah’s van Perzië en andere Islamitische landen van het baha’i-geloof. Bahaiquest vergelijkt de situatie in de 2e eeuw van de christenen en de bahá'ís en ontdekt verrassende parallellen.

Meer →

Religie

BAHÁ’Í

De religie der religies

Wij weten niets meer zeker. Natuurwetenschap verrijkt ons met kennis en berooft ons van waarheid. Niets is wetenschappelijk werkelijk verklaard – het leven niet, het heelal niet, wijzelf al helemaal niet. Het universum wordt als zelfscheppend systeem geëtaleerd. Daar staat het bahá’í concept tegenover van een Schepper die de elektromagnetische velden bespeelt, de kwantumsferen en kosmische snaren. In de Openbaring van Bahá'u'lláh zet God tweeduizend jaar theologie recht en tevens onze kennis op zijn plaats. Deze website gaat over het einde van de wereld en een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. De aarde wordt het vaderland van allen.

Meer →

Beeld vergroten: Ctrl + =
Beeld verkleinen: Ctrl + -
Beeld resetten: Ctrl + 0Klik & print een folder 
Nog vragen?
De schrijver antwoordt
folder-1 folder-2
folder-3 folder-4
folder-5 folder-6
folder-7 folder-8
folder-9 folder-10
folder-11 folder-12
folder-13 folder-14
folder-15
   

 

ANSWERING DAVID

A dialogue on reason in Bahá‘i thinking